"iedereen wil oud worden, maar niet iedereen wil oud zijn!"

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING (01- 01-2014)

FaSe Limburg Kvk: 58936653
Hemelrijk17 BTW: NL113044859B01
6114 RS Susteren T: +31(0)46 - 204 12 12
  E: marianne@faselimburg.nl

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

opdrachtnemer: FaSe Limburg
opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer
overeenkomst: opdracht tot dienstverlening

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3.2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. De dienstverlening door opdrachtnemer vindt in belangrijke mate plaats op basis van informatie welke opdrachtgever dient te verschaffen. Opdrachtgever erkent dan ook dat de dienstverlening door opdrachtnemer vertraging kan ondervinden, indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2. Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is opdrachtnemer gerechtigd eventueel voorbereidende werkzaamheden en daaraan gerelateerde kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Tarief

5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
5.2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer en eventueel andere bijkomende kosten, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.
5.3. Wanneer tijdens de uitvoering verlenging van de dienst overeengekomen wordt, dan worden aanvullende kosten achteraf in rekening gebracht. Dit geldt eveneens wanneer de opdrachtnemer het noodzakelijkerwijs en in het belang van opdrachtgever , onverantwoord acht om de uitvoering van de dienst op het overeengekomen tijdstip te beëindigen.

Artikel 6. Reiskostenvergoeding

6.1. Voor een reistijd (enkele reis), tot 30 minuten vanaf de vestigingsplaats van opdrachtnemer, wordt geen reiskostenvergoeding in rekening gebracht. Voor een reistijd vanaf 30 minuten (enkele reis), wordt een reiskostenvergoeding in rekening gebracht van € 0,30/ km. Deze vergoeding wordt berekend a.d.h.v. de kilometerweergave op de website van www.viamichelin.com.

Artikel 7. Betaling

7.1. De eerste afspraak is kosteloos bij een reisafstand tot een half uur enkele reis vanaf vestigingsplaats opdrachtnemer. Bij een reisafstand van meer dan een half uur enkele reis, geldt de reiskostenvergoeding. Naar aanleiding van dit oriënterend gesprek (kennismakingsgesprek) bepalen opdrachtnemer en opdrachtgever of een overeenkomst wordt aangegaan.
7.2. Indien men akkoord gaat met de offerte is ontvangst van betaling van het geoffreerde bedrag de opdrachtbevestiging. In geval van een acute dienstverlening (binnen 24 uur) dient bij beëindiging van de dienstverlening het verschuldigde bedrag contant betaald te worden.
7.3. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een kwitantie met de aantekening dat het bedrag is voldaan.
7.4. Indien niet direct aan de contante betalings-verplichting wordt voldaan, heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om alsnog de betalingsverplichting na te komen.
7.5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 8. Opzegging

8.1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dan heeft de opdrachtnemer recht op compensatie vanwege de daardoor ontstane en aannemelijk te maken schade, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
8.2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en kan zonder inachtneming van een opzegtermijn geschieden.

Artikel 9. Opschorten en ontbinding

9.1. Indien door een onverwachte persoonlijke situatie of ziekte van de opdrachtgever of de opdrachtgever de afgesproken dienstverlening niet kan doorgaan, dan wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken.
9.2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
9.3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. Zo ook indien zich anderszins zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen garantie op enig resultaat.
10.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke het gevolg is van door of namens opdrachtgever niet juiste of niet volledig verstrekte informatie.
10.3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van bagage of andere persoonlijke bezittingen of voor enig letsel tijdens de verleende diensten.
10.4. Indien opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het vervoer c.q. de auto, dan is deze terdege verzekerd inclusief een inzittendenverzekering. Indien er gebruik wordt gemaakt van de auto van de opdrachtgever, dan dient deze auto eveneens correct verzekerd te zijn, inclusief een inzittendenverzekering.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 12. Reclames en klachten

12.1. Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na beëindiging, ofwel- bij niet zichtbare gebreken, binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
12.3. In geval van (vermeende) wanprestatie vindt er een gesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te lossen.
12.4. Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
12.5. Klachten en de wijze van afhandeling worden door opdrachtnemer geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 13. Privacy en geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien er foto's van de opdrachtgever, op welke manier dan ook, door opdrachtgever gepubliceerd worden, dan is dat in overleg en na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden FaSe Limburg [●]